Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Řády a předpisy

PRAVIDLA A TECHNICKÉ PŘEDPISY
 
I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 
1. Každý jezdec i jeho doprovod se závodů účastní na vlastní odpovědnost a riziko. Bere na sebe odpovědnost za škody způsobené mimo trať divákům, pořadatelům, členům doprovodu a jezdcům. Tuto odpovědnost si může pojistit jednorázovou, nebo celoroční pojistkou u libovolné pojišťovny. 
2. Pořadatel nemá povinnost zajišťovat pojištění jezdců, mechaniků a doprovodů.
3. Pořadatel závodu nenese odpovědnost za škody vzniklé účastníkům závodu na jejich zdraví, vozidlech a majetku v celém závodním areálu.
4. Za chování svého doprovodu a mechaniků je vždy plně odpovědný jezdec. Dojde- li ke slovnímu, nebo fyzickému napadení jiného jezdce, doprovodu, nebo pořadatele jezdcem, nebo členem doprovodu, bude potrestán jezdec vyloučení ze závodu!
5. Jezdec je povinen bezpodmínečně dbát pokynů pořadatelů,sportovních komisařů, technických komisařů, případně dalších pověřených osob. Rovněž mechanici a členové doprovodu.
6. Testování vozidel je dovoleno jen na závodní trati v době stanovené pořadateli, nebo po dohodě s nimi. V parkovišti závodních strojů je veškeré testování vozidla přísně zakázáno.
7. Jezdec je povinen v areálu závodiště zamezit kontaminaci půdy.
8. Jezdec odpovídá za úklid místa svého týmu v parkovišti před odjezdem z areálu závodiště.
 
II. ZÁVODY
 
Závody se jedou seriálově, je vypsáno celkem 11 závodů. Na konci sezóny budou vyhlášeny oficiální výsledky seriálu.
Každý závod je vypsán na rozjížĎky, které se jedou na 3 kola systémem každý s každým. Jezdci s nejlepšími výsledky potom absolvují malé finále a velké finále.
Časový plán závodu:
· 08:00-08.30      Administrativní přejímka
· 08.30-08.50      Technické přejímky
· 08.50-09.00      Rozprava s jezdci
· 09.15-09.50      Tréninkové jízdy
· 10.00                  Start  rozjížděk
· 17.00-18.00      Předpokládaný start finálových jízd a vyhlášení vítězů
 
Organizátor závodu má právo posunout stanovené termíny dle aktuální situace!
Startovné je 800,- Kč splatné na místě do denní kasy a je v něm zahrnuto občerstvení (klobása, nealko) pro jezdce a jednoho mechanika
 
III. JEZDEC
 
1. Jezdcem se může stát osoba způsobilá k řízení motorového vozidla s platným řidičským průkazem pro osobní automobil (po dohodě možnost výjimky).
2. Podmínkou přijetí jezdce do závodu je zaplacení příspěvku a absolvování administrativní a technické přejímky.
3. Jezdec nesmí požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky před ani během závodu, pořadatel má právo tyto povinnosti zkontrolovat. Při odmítnutí kontroly může být ze závodu vyloučen.
4. Pokud chtějí jezdit dva jezdci na stejném stroji, musí to ohlásit pořadateli a musí být zapsáni v přihlášce oba dva.
5. Minimální povinná výbava jezdce: kombinéza z odolného materiálu (ne jednorázová), přilba schválená pro provoz na pozemních komunikacích, doporučují se rukavice.
6. Jezdec musí mít na sobě minimální povinnou výbavu a řádně zapnutou bezpečnostní helmu, upevněné bezpečností pásy v době od postavení na startovní rošt až po dojetí do parkoviště závodních strojů. Odstrojit se může až po dosažení bezpečného místa a to pouze v případě, že vozidlo stojí a je zamezeno jeho svévolnému rozjetí. Pokud opouští trať opětovným rozjetí (např. po vyproštění), musí mít na sobě opět minimální povinnou výbavu.
7. V celém závodním areálu je vždy zakázáno vozit v závodním speciálu další osobu !
8. Všichni jezdci jsou povinni řídit se ustanovením těchto pravidel a dodržovat je.
 
IV. STARTOVNÍ ČÍSLA
 
1. Podmínkou startovacího vozidla je označení vozidla čísly ze dvou stran.
2. Čísla mohou být libovolná, jsou platná vždy na celý seriál závodů v dané sezóně.
3. Čísla se nesmí opakovat 2x, číslo je přiděleno vždy tomu, kdo podal do seriálu přihlášku dříve. Další účastník si musí zvolit číslo jiné.
 
V. TECHNICKÉ PODMÍNKY a PŘEJÍMKA
 
1.   Závodu se mohou zúčastnit vozy do 2000 ccm, bez turba a bez pohonu 4x4
2.  Auta nemusí mít bezpečnostní rám
3.  Auta mohou být seriová na SPZ
4.  Pneu musí být seriové, max. zimní, nesmí být se závodními špalky či jinak upravované
5.   Vozidlo musí být vybaveno dvěmi funkčními brzdovými světly červené barvy.
6.   Vozidlo musí být také vybaveno bezpečnostními pasy a řádně připevněnou baterií.
7.   Každé soutěžní vozidlo musí před závodem projít technickou přejímkou.
8.   Přejímky se účastní povinně jezdec
9.   Jezdec se přejímky účastní včetně povinného vybavení dle kapitoly II., bodu 6.
10. Zjištěné závady je možno odstranit na místě a požádat o novou přejímku.
11. Vozidlo, které neprojde technickou přejímkou a jeho závady jsou odstranitelné, může do doby ukončení volných tréninků               požádat o zopakování technické přejímky.
 
VI. PRAVIDLA JÍZDY
 
1. Snaha o úmyslný kontakt s vozidlem soupeře za účelem jeho přetočení, popř. vytlačení z tratě je zakázána a bude trestána dle kapitoly VI.
2. Během soutěžní jízdy je zakázáno úmyslně vrážet do vozidla soupeře, ať již do jedoucího, nebo stojícího.
3. Jezdec je povinen učinit vše, co je v dané situaci možné, aby kolizi zabránil.
4. Jezdec je povinen respektovat vlajkovou signalizaci a ostatní pokyny pořadatelů.
5. V případě poruchy vozidla, pokud je to možné, zajet mimo trať.
6. Při zastavení okamžitě, ale s náležitou opatrností opustit vozidlo do bezpečné vzdálenosti.
7. Dokud není ukončena jízda ostatních vozidel nesmí být vozidlo opravováno.
8. Jezdec nesmí za jízdy otevírat dveře. Pokud jsou jakékoli boční dveře poškozeny a nedrží zavřené musí okamžitě ukončit jízdu a opustit trať. Při zakrytí výhledu otevřenou přední kapotou je jezdec povinen okamžitě bezpečně odstavit vozidlo mimo trať.
 
VII. POSTIHY
 
1. Způsob jízdy porušující ustanovení z kap.V.: napomenutí, vyloučení z rozjížďky, vyloučení ze závodu, podmínečné vyloučení ze seriálu, vyloučení ze seriálu. O postihu rozhoduje sportovní komisař
 
VIII. VLAJKOVÁ SIGNALIZACE
 
1. Žlutá vlajka = signalizace nebezpečí, platí zákaz předjíždění od místa signalizace až k místu nehody.
2. Červená vlajka = zastavení závodu.
3. Černobílá vlajka úhlopříčně půlená = napomenutí jezdce.
4. Černá vlajka = vyloučení jezdce z dané jízdy. Ten je povinen neprodleně opustit trať výjezdem do depa. Pokračování v jízdě = diskvalifikace.
5. Šachovnicová vlajka = cíl jízdy pro všechny jezdce na trati.
6. Zelená vlajka překřížená = vjezd do posledního kola
 
IX. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
 
Účastníci závodu jsou povinni svým podpisem stvrdit souhlas s přečtením a akceptací pravidel. Pořadatel si vyhrazuje právo na místě pravidla upravit či doplnit.
 

 

TOPlist
aktualizováno: 04.10.2013 20:05:29